مزایده و مناقصه در لاهیجان

مزایده

براساس دستور فروش صادره از دادگاه شعبه سوم حقوقی لاهیجان زمین به مساحت 10857 متری در روز 1394/08/18 واقع در لاهیجان جنب کمربندی لاهیجان به قیمت پایه ...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ ماه پیش | علیرضا المعی